Onderwijszaken

Archive for the ‘basisschool’ Category

Invallen in het (V)SO is een prachtige kans!

In basisschool, educatie, onderwijs on 1 februari 2013 at 9:57 PM

Vaak hoor je dat het moeilijk is om invallers te krijgen voor (V)SO-scholen. Dit terwijl in de meeste gebieden genoeg invallers in het basisonderwijs en reguliere voortgezet onderwijs zijn te vinden. En als je rondkijkt en -vraagt op veel scholen voor speciaal onderwijs, dan lijkt dat aardig te kloppen. De werkzaamheden van iedere zieke collega moet intern worden opgevangen, want een lijstje met invallers is er meestal niet. En zo’n lijstje wordt ook vaak niet opgesteld, omdat menig directeur denkt dat hij toch niemand kan krijgen om in te vallen.

En toch klopt dat niet. Er studeren jaarlijks teveel toekomstig leerkrachten af en die willen allemaal werkervaring opdoen en het liefst een baan. En binnen welke type onderwijs kan je nu mooi ervaring opdoen? Juist: binnen het speciaal onderwijs! Afhankelijk van ieders wensen en belangstelling zijn allerlei keuzes te maken natuurlijk, maar het cluster 4 onderwijs is wel erg leerzaam voor een (beginnend) leerkracht. De kennis en ervaring die iemand daar leert, is levenslang bruikbaar. Het zou dan ook geen moeite moeten zijn om invallers te vinden voor het (V)SO.

Afbeelding

Advertenties

Kiest een school altijd het beste voor een leerling?

In basisschool, educatie, onderwijs on 14 januari 2013 at 11:05 PM

In het onderwijs zou het moeten draaien om de leerling, scholier of student. En dan vooral om wat het beste is voor hen. De ontwikkeling in alle facetten behoort centraal te staan en alle energie, aandacht en middelen zouden gericht moeten worden ingezet om deze ontwikkeling tot een succes te maken.

Afbeelding

Helaas is op veel scholen en onderwijsinstellingen hier onvoldoende sprake van. Uiteraard is er geld nodig om onderwijs te kunnen verzorgen, maar op het moment dat geld boven de belangen van leerlingen gaat, is er iets grondig mis. Een school moet zich voortdurend afvragen of een leerling op de juiste plek zit en op de juiste manier onderwijs krijgt geboden. Daarentegen mag een school niet een leerling niet op school houden alleen vanwege de leerlingtelling. En triest genoeg gebeurt dat nog te vaak op te veel scholen.

Scholen krijgen enorme sommen belastinggeld om goed onderwijs te verzorgen. En vreemd genoeg is de controle op de besteding van deze gelden matig. Uiteraard moeten schoolbesturen een begroting en jaarrekening naar het onderwijsministerie sturen en ook komt af en toe de inspectie kijken naar de onderwijsinhoud. Maar dan heb je het grofweg gezegd wel gehad. En dat is natuurlijk wel erg vreemd in een land waar zelfs regels bestaan hoe regels opgesteld moeten worden. Scholen zouden gedwongen moeten worden om jaarlijks in het openbaar verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes, de geboekte onderwijsresultaten en de ontwikkeling die leerlingen hebben doorgemaakt.

Beste ouders, u bent niet meer welkom op school

In basisschool, onderwijs on 17 juni 2011 at 3:24 PM

Echte en langdurige problemen met leerlingen bestaan eigenlijk niet. Natuurlijk gebeurt er genoeg op een school, maar dat past over het algemeen in de lijn van verwachting. Kinderen groeien op en bij dat proces hoort het verkennen en dus ook overschrijden van grenzen. Dat is ook erg belangrijk, omdat kinderen op die manier de grenzen leren kennen en ze hopelijk later niet meer overschrijden. Zeker in een druk landje als Nederland is dat erg belangrijk.

Echte en langdurige problemen met ouders bestaan daarentegen wel. En dan doel ik niet op ouders die realistisch kritisch zijn, want een beetje school ervaart zulke ouders volgens mij niet als een probleem. Nee, dan de ouders die eeuwig en altijd iets te klagen hebben, altijd commentaar leveren op de leerkrachten, continu voor het kantoor staan te dringen met eisen en werkelijk alles beter weten. Met die ouders heb ik het helemaal gehad! Iedere school kent ze wel: de bloedzuigers in het onderwijs.

Vandaag ook weer: mevrouw Verhaar dringt ruim voor schooltijd al de lerarenkamer binnen en steekt meteen van wal. Nog net vriendelijk en zeer beslist wees ik haar op het feit dat zij niet tot het onderwijzend personeel behoort en dus op de verkeerde plaats is. Maar mevrouw Verhaar is tot op hoog niveau Oostindisch doof, dus mijn woorden maakten geen enkele indruk, waarop ik mijn collega’s heb voorgesteld naar het naastgelegen lokaal te gaan, omdat wij recht op onze rust hebben voor schooltijd. Demonstratief is het hele team langs haar geschoven, waarna ik de deur meteen ferme klap heb dichtgegooid. Het idiote was dat mevrouw Verhaar nog steeds stond te oreren toen ik de deur achter mij sloot.

De lessen waren amper begonnen of mevrouw Verhaar stond al in mijn kantoor om mij ter verantwoording te roepen. Ik heb haar onderbroken en gezegd dat ze haar verhaal op papier mag zetten en dat ik dat ooit, als ik tijd heb, wel eens zal lezen. Maar dat ik verder geen tijd meer wenste te besteden aan haar verhalen, klachten en andere kreten. Dat werkte! Ze was zowaar een paar minuten stil. Die tijd heb ik gebruikt om haar op een nette manier het kantoor uit te werken en door de dichtsbijzijnde buitendeur naar buiten te bonjouren.

Ongetwijfeld is ze helemaal hels nu, maar het maakt mij niets meer uit. Beste mevrouw Verhaar, u bent niet meer welkom op onze school. Neem gerust uw twee kinderen mee en ga een ander lastigvallen. Wij willen lesgeven!

Geschreven op: dinsdag 7 april 2009

 

Zomervakantie korter en minder verplichte lesuren

In basisschool, onderwijs on 5 juni 2011 at 6:12 PM

Staatssecretaris Van Bijsterveldt heeft een beslissing genomen in het dossier ‘onderwijstijd’. Eerder heeft een commissie onder leiding van Cornielje hier al vele uren over gepraat om vervolgens een rapport met als titel ‘De waarde van een norm’ te schrijven. Een aantal aanbevelingen uit dat rapport zijn nu, 3,5 maand na het uitkomen van het rapport, overgenomen door Van Bijsterveldt. Dit heeft de staatssecretaris gisteren per brief laten weten aan de Tweede Kamer.
Ook is er nog rekening gehouden met een viertal andere rapporten, te weten:
– het inspectieonderzoek naar de naleving van de wettelijke voorschriften inzake onderwijstijd in schooljaar 2007/2008;
– een onderzoek van Regioplan naar lesuitval en onderwijstijd;
– de door EIM uitgevoerde evaluatie van de Regeling Vakantiespreiding en
– het door Regioplan uitgevoerde onderzoek naar de tijdsbesteding door leraren.
Verder heeft de staatssecretaris gesproken met de VO-raad, de AOC-raad, het LAKS, de ouderorganisaties, AOb, CNV en CMHF, en BON. Ook schrijft zij dat zij tijdens haar werkbezoeken aan scholen en in ontmoetingen met leraren, leerlingen, ouders, rectoren en andere betrokkenen in en rond de school heeft gesproken over hoe om te gaan met de onderwijstijd.

Van Bijsterveldt spreekt haar waardering uit over het werk van de commissie Onderwijstijd, die zij vroeg haar te adviseren hoe om te gaan met onderwijstijd. De drie belangrijkste aanbevelingen die worden overgenomen:
1. nieuwe definitie van onderwijstijd en een nieuwe norm van 1.000 uur per schooljaar;
2. de zomervakantie gaat van zeven weken terug naar zes weken en
3. de school gaat verantwoording afleggen aan leerlingen en ouders over de kwalitatieve invulling van het onderwijs.

Volgens Van Bijsterveldt hebben alle leerlingen recht op minimaal 1000 uur onderwijs per schooljaar. Een uitzondering hierbij is het examenjaar, waarin de norm 700 uur blijft. Gelet op de ambitie die de politici hebben om elk talent volledig te benutten, is de staatssecretaris van mening dat dit een minimale norm is waar alle scholieren recht op hebben. Dit ondermeer vanwege de ambities op het vlak van taal en rekenen, de eisen rond de examens en de wens tot meer excellentie.

Het gaat niet alleen om voldoende uren, maar ook om goede uren. Voldoende lesuren is naar de mening van de staatssecretaris een voorwaarde voor goed onderwijs, maar zij vindt een optimale kennisoverdracht en een uitdagend en inspirerend lesprogramma dat het maximale uit alle leerlingen haalt minstens zo belangrijk voor de kwaliteit van onderwijs. De (gezamenlijke) verantwoordelijkheid over hoe vorm te geven aan kwalitatieve invulling van de norm ligt volgens de staatssecretaris straks primair op schoolniveau. Dit draagvlak zal in een actieve vorm van horizontale verantwoording en inspraak vormgegeven dienen te worden. De commissie Onderwijstijd beschouwt de school namelijk als een gemeenschap van ouders, leerlingen, leraren en leidinggevenden en de interactie moet hier plaatsvinden. Dat samenspel van checks en balances geeft ruimte voor een model van, zoals de commissie Onderwijstijd dat noemt, ‘high trust’.

De commissie Onderwijstijd stelde voor om één van de huidige zeven weken zomervakantie die leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben om te zetten in vijf collectieve, gespreid over het schooljaar in te zetten, roostervrije dagen voor leerlingen. Op deze dagen zijn alle leerlingen op de school vrij. Een school kan zelf bepalen welke dagen dit zijn. Centraal zullen zes aaneengesloten weken zomervakantie voor leerlingen worden vastgesteld, en in het voortgezet onderwijs worden de vijf voor leerlingen roostervrije dagen toegevoegd aan vijf roostervrije dagen voor opstart- en afrondingsactiviteiten aan het begin en einde van het schooljaar. In totaal is daarmee in het voortgezet onderwijs sprake van maximaal tien collectieve, voor leerlingen roostervrije dagen per schooljaar.
De Wet medezeggenschap op scholen zal worden aangepast om de medezeggenschapsraad instemmingsrecht te geven over de inzet en invulling van de 10 roostervrije dagen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen het deel van de medezeggenschapsraad dat door de ouders en leerlingen is gekozen en het deel van de medezeggenschapsraad dat het personeel vertegenwoordigt. De gehele medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht bij het vaststellen van de roostervrije dagen. Ten aanzien van de wijze waarop invulling gegeven wordt aan de roostervrije dagen heeft alleen de personeelsgeleding van de medezeggenschapsraad instemmingsrecht.

De normjaartaak van leraren in het voortgezet onderwijs is en blijft 1.659 uur bij een voltijds aanstelling. Hierin komt geen verandering door de aanpassing van de zomervakantie en het inzetten van de roostervrije dagen voor leerlingen. Werkgevers en werknemers moeten echter op schoolniveau onderling afspraken maken over de invulling door leraren van de roostervrije dagen.

Staatssecretaris Van Bijsterveldt wil de positie van de medezeggenschap ten aanzien van de kwalitatieve invulling van het onderwijsprogramma verder verstevigen. De medezeggenschapsraad zal daarom op dit punt instemmingsrecht krijgen in het licht van de opdracht aan de school om een uitdagend en inspirerend onderwijsprogramma te realiseren. Hiervoor zal de Wet medezeggenschap op scholen voor het voortgezet onderwijs worden aangepast. Ook zal het bevoegd gezag zich moeten verantwoorden over de invulling (zowel in kwantitatieve als in kwalitatieve zin) van het onderwijsprogramma.

Als ik kijk naar deze drie aanbevelingen, dan komen er wel wat gedachten in mij op. Die nieuwe norm van 1.000 uur is net zo vaag als de huidige norm van 1.040 uur. Op korte termijn verdwijnen daarmee ongetwijfeld een aantal ‘ophok-uren’, maar op langere termijn gaan scholen weer rekenen en zal blijken dat er niets is veranderd, behalve dat er weer 40 lesuren verdwenen zijn.

De zomervakantie verkorten met één week vind ik een goed plan. Zolang tenminste ook helder wordt gemaakt dat die tijd door het onderwijspersoneel wel aan onderwijs moet worden besteed. Ik vrees echter dat de leerkrachten de vijf werkdagen elders in het jaar ook als vrije tijd gaan opnemen, net als de leerlingen die dagen vrij krijgen. Op de één of andere manier zien leerkrachten vrije dagen van leerlingen ook als vrije dagen voor henzelf. Terwijl dit grote onzin is, als je kijkt naar de uren die zij per jaar behoren te werken.

De derde aanbeveling vind ik het zwakste. De schoolbesturen en -directies moeten al op veel punten overleg plegen met leerlingraden, ouderraden en medezeggenschapsraden en soms ook instemming vragen. Meestal ook terecht wat mij betreft. Maar nu wordt er zoveel neergelegd bij de medezeggenschapsraad, dat ik mij afvraag wat daar van terecht gaat komen.

Er heerst bij mij zeker een flinke dosis scepsis over de plannen van de staatssecretaris en ik ben dan ook benieuwd naar de reacties vanuit de politieke partijen. Maar tegelijkertijd moet ik erkennen dat er iets veranderd moest worden. En indien de plannen conform de intenties van de commissie Onderwijstijd en de staatssecretaris worden uitgevoerd, dan is er sprake van een kwaliteitsverbetering. Zeker als de Onderwijsinspectie er goed op gaat toezien. Maar gezien de rol die aan de inspectie is toebedeeld in de plannen, vrees ik dat het toezicht juist zal verslechteren.

Geschreven op: zondag 29 maart 2009

 

Lijdensweg van vele leerlingen en ouders is weer begonnen

In basisschool, onderwijs on 17 april 2011 at 4:30 PM

De Cito B.V. heeft haar moment van roemruchtheid weer gehad: de scores van de Eindtoets zijn gisteren bekend gemaakt aan de leerlingen en hun ouders. En vandaag is de lijdensweg voor menig leerling en zijn ouders begonnen.


In de leerlingrapporten die zijn uitgedeeld op de deelnemende basisscholen wordt een zogenaamd onafhankelijk advies gegeven over de mogelijkheden van een leerling in de diverse brugklastypen. Hierbij wordt uitgegaan van de zogeheten standaardscore. Bij een standaardscore van bijvoorbeeld 534 stelt de Cito B.V. dat het best passende brugklastype een gemengde/theoretische leerweg en havo is. Je onderwijstoekomst is dus keurig vastgelegd in één cijfertje. Een cijfer die enkel een weerslag is van een moment en geen compleet beeld geeft van de leerling.

Dit jaar was de gemiddelde (standaard)score het getal 535,5. De adviezen op basis van de Eindtoets laten ongeveer hetzelfde beeld zien als afgelopen jaren: ongeveer evenveel leerlingen hebben een advies voor vwo, havo of één van de leerwegen in het vmbo gekregen. Dat is overigens al jaren zo. Ook wat dat betreft vraag ik mij af wat het nut van de Eindtoets is als het gaat om doorverwijzingen naar het vervolgonderwijs. Maar dat vergt wat teveel om dat hier en nu uit te diepen.

Drie kinderen hebben in 2009 alle 200 opgaven op het gebied van Taal, Rekenen-Wiskunde en Studievaardigheden goed beantwoord en acht kinderen hebben slechts één fout gemaakt in de toets. Net als in 2008 scoren meisjes gemiddeld hoger bij Taal, al is het verschil tussen jongens en meisjes wel afgenomen. Bij Rekenen-Wiskunde is het verschil net als in voorgaande jaren in het voordeel van de jongens. Bij het onderdeel Studievaardigheden is er nauwelijks sprake van een verschil tussen jongens en meisjes. Op alle onderdelen scoren vroege leerlingen hoger dan de overige leerlingen. Meer meisjes dan jongens zijn een vroege leerling.

Allemaal nutteloze informatie van al die leerlingen die een score hebben die niet bij hen past. En dat zijn er landelijk nogal wat. De ouders van deze leerlingen mogen hopen dat ze de volle steun krijgen van de basisschool, anders hebben ze helemaal geen kans op een juiste vervolgplek voor hun kind. En helaas verlenen niet alle basisscholen die steun. Er zijn er nog steeds bij die meer vertrouwen hebben in de Cito-cijfers dan in hun eigen oordeel. Dit terwijl dat oordeel in acht jaar is opgebouwd en het hele kind betreft i.p.v. dat er in drie dagen op een beperkt aantal vakgebieden wat kennis wordt getest.

Lees ook:
CITO-toets afschaffen
Groep 8 basisschool: maanden lestijd worden verspild!
Groep 8 is weer begonnen, maar wanneer stoppen ze?
Intelligentietest: wanneer stopt al dat toetsen in het basisonderwijs?

Geschreven op: woensdag 4 maart 2009

Basisscholen besteden aandacht aan scheidingen en rouwverwerking

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:47 PM

Stichting Jonge Helden uit Bussum heeft basisscholen benaderd met hun programma’s en workshops op het gebied van rouwverwerking en scheidingen. Een vijftal brede scholen hebben positief gereageerd op het aanbod. Hieronder ook PC basisschool de 3Sprong in Lelystad, waar men aandacht gaat besteden aan de leerlingen van wie ouders zijn gescheiden of gaan scheiden.


Het doel van Stichting Jonge Helden is: voorkomen dat kinderen/tieners ernstig vastlopen, nadat ze met een ingrijpend verlies te maken hebben gehad dat ze niet (voldoende) hebben kunnen verwerken. Dit kunnen kinderen en jongeren zijn waarvan de vader, moeder, broer of zus is doodgegaan. Of kinderen van scheidende of gescheiden ouders.

De basisschool in Lelystad wordt ondersteund door twee orthopedagogen en gaat leerlingen van wie de ouders zijn gescheiden of in scheiding liggen, begeleiden. De begeleiding van de leerling vindt onder schooltijd plaats en gaat daarmee ten koste van de lestijd. Een mooi en ongetwijfeld nuttig initatief dat helaas weer binnen de school moet worden uitgewerkt, in plaats dat de maatschappij hier een andere, betere oplossing voor vindt. Op deze wijze blijft er weer minder tijd over voor rekenen, taal en andere belangrijke vakken. En straks krijgt het onderwijs weer klachten over de slechte resultaten op die gebieden.
 
De stichting claimt een nieuwe aanpak te hebben ontwikkeld en start behalve in Lelystad ook met een proef op basisscholen in Den Bosch, Hilversum, Zoetermeer en Alkmaar. Het programma bestaat onder meer uit een ouderavond, individuele kennismakingsgesprekken en groepsbijeenkomsten. De programma’s zijn gebaseerd op de Gedeeld Verdriet-programma’s, ontwikkeld door het Expertisecentrum Omgaan met Verlies. Dit is een grote naam voor een eenmansbedrijfje die samenwerkt met andere eenmansbedrijfjes.

Geschreven op: maandag 2 maart 2009

De zeer zwakke basisscholen in Nederland (2)

In basisschool, onderwijs on 15 april 2011 at 5:25 PM

Per 1 februari jl. is weer een nieuwe lijst met zeer zwakke basisscholen door de Inspectie van het Onderwijs vastgesteld. Veel van deze scholen staan al langer (soms al vele maanden tot meer dan een jaar) op deze zwarte lijst. Die scholen zitten dus zwaar in de problemen. Opvallend is dat er ditmaal 108 (!) basisscholen op de lijst staan, terwijl dit er op 1 oktober 2008 nog 98 scholen waren. Er is dus duidelijk een verslechtering merkbaar. Ook opvallend is dat er nu 10 basisscholen zijn die voor de tweede maal op de ‘zwarte lijst’ zijn geplaatst. Vier maanden geleden waren dit er nog acht.


De onderwijsinspectie beschrijft een zeer zwakke school als volgt: Een zeer zwakke school is een school die onvoldoende onderwijsresultaten (eindopbrengsten) realiseert en die daarnaast op cruciale onderdelen van het onderwijsleerproces onvoldoende kwaliteit laat zien. Een school wordt aan dit overzicht toegevoegd wanneer de inspectie de school als zeer zwak heeft beoordeeld, het inspectierapport van het kwaliteitsonderzoek vastgesteld is en het op internet geplaatst is.

Verder schrijft de inspectie: In de regel krijgt een school maximaal 2 jaar de tijd de kwaliteit weer op een aanvaardbaar niveau te brengen. Dit betekent dat scholen op de lijst waarvan het rapport al geruime tijd geleden is vastgesteld, al verder gevorderd zijn in het verbeteringsproces. In deze verbeterfase voert de inspectie geïntensiveerd toezicht uit. Na dit traject van geïntensiveerd toezicht beoordeelt de inspectie de resultaten van de kwaliteitsverbetering bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV). Een school wordt weer van de lijst verwijderd wanneer de inspectie bij het OKV heeft vastgesteld dat de school zich voldoende heeft verbeterd, het rapport van dit onderzoek is vastgesteld en op internet is geplaatst.

  Brin Naam school Plaats Datum vaststelling rapport
1. 06UF Vrije School De Zwaneridder Wageningen 20051103
20071211
2. 05VA Chr. Nationale School Wouterswoude 20051110
20071112
3. 06UT Vrije School Mareland Leiden 20051216
20080314
4. 18MZ Basisschool De Ontdekking Den Bosch 20060215
20080403
5. 08TL Obs Prinses Margriet Smilde 20060310
20080527
6. 15MD Obs De Twirre Ureterp 20060314
20080310
7. 14FT Obs G.W. Spitzenschool Stadskanaal 20060331
20080617
8. 13QG Obs De Rolpaal Blokzijl 20060414
20080904
9. 23RT Imam Albogari Den Bosch 20060607
10. 16ZX De Kameleon Almere-stad 20060703
20081113
11. 16JI Pcbs It Ambyld Drachten 20060912
20090112
12. 07CC De Tiliander Tilburg 20061221
13. 14LD Obs It Kampke Terherne 20061218
14. 13BQ-2 De Driemaster, loc. Sperkem Sneek 20070110
15. 09ZV-1 Obs De Vaarboom Veeningen 20070119
16. 14XX Obs Ripperdaborg Farmsum 20070123
17.  06GM Obs De Tondel Emmen 20070126
18. 04WE Basisschool De Vlindertuin, loc. Sperwerstraat Arnhem 20070130
19.  11SC Obs De Lindert Linde 20070202
20.  12ZU Cbs De Viersprong Parkwijk Haarlem 20070223
21.  18IZ Obs Abt Emo Westeremden 20070301
22.  13WJ Obs De Vlieger Gorredijk 20070307
23.  15JO Obs De Pols Tijnje 20070307
24.  15ET Obs De Schoterschans Oudeschoot 20070315
25.  12EG-2 AZC-school Papilio Burgum 20070316
26.  13AZ-2 De Posthoorn Pesse 20070319
27.  14LH Obs Lyts Luchtenveld Joure 20070321
28.  16ET Obs Potmarge Leeuwarden 20070330
29. 04NU-1 & 2 Deventer Circuitschool Deventer 20070418
30. 06RG De Vrije School Michael Emmen 20070424
31.  07VT Rkbs Jenaplan De Wiekslag Drachten 20070416
32.  20VM Basisschool De Parel Amsterdam 20070419
33. 15MU De openbare Montessorischool Meester Verwers Zoetermeer 20070410
34. 11HL Obs “De Opslach” Arum 20070516
35. 28BR De Hernhutter Almere 20070516
36. 13TV Obs De Kruiplank Drouwenermond 20070530
37.  17JD Obs De Dreske Roswinkel 20070606
38.  23RJ-2 De Koningin Julianaschool Zwammerdam 20070608
39.  15LW Obs ’t Zonnedal Alteveer 20070703
40.  12DF-2 Het Mozaiek, locatie Petenbos Veenendaal 20070711
41.  14LR Obs De Barte Drachten 20070830
42. 03HO Geref. Bs. Prof. B. Holwerda Middelstum 20070905
43. 09DD Basisschool Geert Groote 2 Amsterdam 20070906
44.  18TT Obs De Coepel Nuis 20070926
45. 14HH Jenaplanschool De Ynlaet Heerenveen 20071004
46. 07YF Basisschool De Driesprong Eibergen 20071022
47. 12GC Rk Basisschool Effen Breda 20071101
48. 24RX Ds J. Schinkelshoekschool Kampen 20071101
49. 27MA Islamitische Basisschool De Roos Zaandam 20071108
50. 27ET-1 IBS De Dialoog loc. Duyststraat Rotterdam 20071109
51. 27ET-2 IBS De Dialoog loc. Overijselsestraat Rotterdam 20071109
52. 27ET-3 IBS De Dialoog loc. Kogelvangerstraat Rotterdam 20071109
53. 27ET-4 IBS De Dialoog loc. Hildegardisstraat Rotterdam 20071109
54. 05XF Pcbs De Zaaier Vlagtwedde 20071126
55. 06IB Bs Zuiderlicht Tilburg 20071210
56. 11UG Obs De Piramide Erm 20071219
57. 13DT Obs Oetkomst Kolham 20071210
58. 0UM Obs Altena Peize 20080129
59. 09KO Obs De Regenboog Assen 20080204
60. 05KX cbs Zandpol Zandpol 20080312
61. 16JK De Keizel Zaandam 20080315
62. 03XD Chr. Jenaplanschool De Finne Rottevalle 20082101
63. 06JZ ‘t Mozaiek Roermond 20080414
64. 20 TP De Ster Amsterdam 20080418
65. 15 KS-2 Prismaschool Vlaardingen 20080409
66. 04QT Bs. Jan Ligthart Veldhoven 20080416
67. 20UO a.t.b. De Springplank Leidschendam 2008070
68. 16HJ Obs Oud Oost. Loc. Tjerk Hiddes Leeuwarden 20080306
69. 19CB De Groene Palm Rotterdam 20080604
70. 05SG Juliana van Stolbergschool Poederoijen 20080613
71. 03VP-1 De Sterrenkring Arnhem 20080616
72. 16ZM Basisschool De Schakel Rotterdam 20080623
73. 09XI St. Gregoriusschool Dronten 20080625
74. 17EI Het Festijn Rotterdam 20080625
75. 19VV Het Spectrum Den Haag 20080625
76. 17KS CBS De Wijngaard Heerenveen 20080627
77. 10PO De Sterrenwacht Hellevoetsluis 20080701
78. 13TF De Dillenburg Ede 20080710
79. 17FC Elisabeth Rotterdam 20080714
80. 06BD De Cocon Breda 20080818
81. 16ZR Obs Leeuwarder Montessorischool Leeuwarden 20080820
82. 08EX De Hink Stap Sprong Eemnes 20080918
83. 18RT Jan Ligthart Beilen 20080904
84. 12ON-2 ’t Mozaiek Amsterdam 20080901
85. 20KT De Blinkerd Oss 20080903
86. 05IM Daltonschool in Balans Oss 20080904
87. 06FL Fons Olterdissen Maastricht 20080909
88. 28BL Al- Ihsaan Lelystad 20080918
89. 16ZB-2 De Wielen, loc. Kingmastate Leeuwarden 20080924
90. 16XS Obs De Tjalk Lelystad 20080929
91. 10BJ It Iepen Stee Makkum 20081003
92. 06YY Don Bosco Steenwijkerwold 20081006
93. 07KL Het Kompas Montfoort 20081007
94. 12ZS Immanuel Amsterdam 20081008
95. 28BD Islamitische Basisschool Al Islaah Harderwijk 20081010
96. 27YL An Nasr Alkmaar 20081010
97. 16IV De Meander Lelystad 20081013
98. 03ZV De Spoorwijzer Heerenveen 20081016
99. 15RZ De Beemd Almelo 20081017
100. 18HO Het Palet Opheusden 20081020
101. 12JT Groen van Prinsterer Ede 20081021
102. 03QU Sionsheuvel Groesbeek 20081027
103. 12LO Obs de Klimop Ter Apelkanaal 20081103
104 18WL De Zuiderpoort Ede 20081110
105. 09CJ De Molenvliet Klundert 20081210
106. 10CO Obs De Tandem Zuidbroek 20081210
107. 24ED Openbare Montessorischool Emmen 20090105
108. 06WI St. Jan Baptist Veldhoven 20081219


Basisscholen die bij het afsluitende Onderzoek naar de Kwaliteitsverbetering (OKV) hun kwaliteit voldoende verbeterd hebben per 1 februari 2009:

  Brin Naam school Plaats Datum OKV
1. 12YU De Regenboog Hellevoetsluis 20081007
2. 10LW ‘t Opstapje Driewegen 20081104
3. 18UL De Lytse Terp Minnertsga 20081106
4. 08AG Cbs Mrs. S. Wijbrandi Oudehorne 20081118
5. 05KG Het Tweespan Beltrum 20081209
6. 15YX Obs de Streek Tjalleberd 20081201
7. 00CU Rudolf Steinerschool Roosendaal 20081209

Per 1 oktober 2008 waren er nog negen scholen die van de ‘zwarte lijst’ werden afgevoerd. Per 1 februari 2009 slechts zeven scholen. Ook hier is een teruggang te merken.

Lees ook: De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: zondag 1 maart 2009

Taalniveau leiding peuterspeelzalen en kinderdagverblijven laag

In basisschool, onderwijs on 3 april 2011 at 7:52 AM

De Rotterdamse wethouder Leonard Geluk heeft afgelopen week de gemeenteraad oud nieuws verteld. Namelijk dat een hoog percentage van de medewerkers van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zelf slecht Nederlands spreken. Volgens de onderwijsinspectie gaat het zelfs om 15 procent van alle leiders en leidsters. En het is wat mij betreft terecht dat de inspectie spreekt in termen als ‘zorgwekkend’.


Wethouder Geluk heeft echter ook iets nieuws verteld aan de gemeenteraadsleden en wel dat ruim 100 leiders en leidsters van Rotterdamse peuterspeelzalen en kinderdagverblijven naar een taalcursus worden gestuurd. Het zou vooral gaan om vrouwen uit Feijenoord en Delfshaven. In deze delen van Rotterdam wonen veel allochtonen en werden en worden vrouwen erg gestimuleerd om te gaan werken. In het recente verleden zijn zo veel vrouwen doorgestroomd vanuit de inmiddels afgeschafte Melkertbanen.

Maar ja, als je zelf al niet goed Nederlands spreekt, in een omgeving woont maar amper fatsoenlijk Nederlands wordt gesproken, dan is een baan in een sector waar de Nederlandse taal voorop hoorte staan, volgens mij niet echt logisch. Tenzij men vooraf wordt geschoold, maar dat is men vergeten in Rotterdam.

En niet alleen in de havenstad speelt dit probleem: in iedere grotere stad en iedere gemeente speelt dit zelfde probleem in meer of mindere mate. Op peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, maar vooral ook op voorscholen kom je veel leiders en leidsters tegen die niet van Nederlandse afkomst zijn en zelf eerst grondig bijgeschoold zouden moeten worden. Dit probleem veroorzaakt al jarenlang problemen in de kleutergroepen van de basisscholen. En een dergelijke taalachterstand is niet zomaar weggewerkt. Zeker niet als de kinderen in een omgeving wonen waar het Nederlands de tweede, derde of zelfs vierde taal is.

Geschreven op: zaterdag 21 februari 2009

Miljoenen extra voor onderwijsachterstanden

In basisschool, onderwijs on 2 april 2011 at 7:58 PM

Staatssecretaris Dijksma is van de bestrijding van onderwijsachterstanden effectiever aan te pakken. Dit blijkt uit een brief die zij vandaag naar de Tweede Kamer heeft verstuurd. Vanaf volgend schooljaar krijgen basisscholen die dat het hardste nodig hebben meer geld om onderwijsachterstanden weg te werken. Dat komt door een verbetering van de regeling die het geld voor de bestrijding van onderwijsachterstanden verdeelt, de gewichtenregeling.


Mede op basis van een advies van de Onderwijsraad werd het voorstel ontworpen waarbij de etniciteit uit de regeling onderwijsachterstanden verdween en het opleidingsniveau van de ouders de basis werd voor de regeling (Wat ’t zwaarst weegt… Een nieuwe aanpak voor het onderwijsachterstandenbeleid, Onderwijsraad, 2001). Deze wetwijziging, die een zeer brede steun in de Kamer kreeg, leidde tot de invoering van de nieuwe gewichtenregeling in 2006. Het aantal verschillende gewichten werd teruggebracht van vier naar twee. De drempel waarboven scholen geld via de gewichtenregeling krijgen, zou in stappen omlaag gaan van 9% naar 6,4%.

Basisscholen in gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens krijgen nu een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn. Ook stelt staatssecretaris Dijksma scholen en gemeenten in staat  experimenten uit te voeren om de leertijd uit te breiden. Het verlengen van de schooltijd heeft positieve effecten op de leerprestaties van achterstandsleerlingen. Dat blijkt onder meer uit een advies dat de Onderwijsraad onlangs publiceerde. Staatssecretaris Dijksma trekt nu 15 miljoen euro uit voor vrijwillige experimenten met de uitbreiding van leertijd voor kinderen met onderwijsachterstanden. Het geld kan door scholen ingezet worden voor onder meer bijspijkeruren, verlengde schooldagen, weekendscholen en de zomerschool.

Het onderwijsbeleid van het kabinet is erop gericht om het talent van ieder kind maximaal te ontwikkelen. Staatssecretaris Dijksma investeert daarom fors in de gewichtenregeling. Om ervoor te zorgen dat het geld terecht komt bij die kinderen die dat het hardste nodig hebben, wordt de gewichtenregeling verbeterd. Scholen in zogenaamde impulsgebieden, gebieden met veel uitkeringen en lage inkomens, krijgen vanaf volgend schooljaar een extra bedrag voor leerlingen waarvan de ouders laagopgeleid zijn.

Veel basisscholen in de steden Amsterdam, Den Haag, Utrecht en de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel en Limburg gaan er fors op vooruit. De vier grootste steden ontvangen in totaal 9 miljoen euro meer, de 27 middelgrote steden 18 miljoen. Maar ook kleinere gemeenten als Stadskanaal, Landgraaf en Emmen gaan er fors op vooruit. Scholen kunnen achterstandengeld onder meer besteden aan kleinere klassen, remedial teachers, extra methoden of andere vormen van extra intensieve begeleiding.

Door daling van het leerlingaantal en stijging van het opleidingsniveau van ouders zijn er ook gebieden waar minder geld naar toe gaat. Deze gebieden worden de komende jaren ruim gecompenseerd zodat zij kunnen anticiperen op de nieuwe situatie. Voorbeelden zijn Rotterdam en Almere, steden die traditioneel veel gewichtengeld ontvangen. Ook zoekt staatssecretaris Dijksma nadrukkelijk de samenwerking met deze steden voor de leertijdexperimenten waarvoor zij 15 miljoen euro beschikbaar stelt.

Lees ook:
Placemats met 2.000 basiswoorden voor Amsterdamse kleuters
Goed taalonderwijs doet wonderen op zwarte school!
De zeer zwakke basisscholen in Nederland

Geschreven op: donderdag 19 februari 2009

Goed taalonderwijs doet wonderen op zwarte school!

In basisschool, onderwijs on 1 april 2011 at 5:01 PM

Openbare basisschool het Mozaïek in Arnhem bewijst dat taal en lezen in hoge mate bepalend zijn voor succes op school. Deze zogeheten ‘zwarte school’ stelt woordenschatonderwijs voorop en met prachtige resultaten! Op het Mozaïek is circa 98 procent van de kinderen tweetalig opgegroeid en extra aandacht voor de Nederlandse taal is daardoor erg belangrijk.


Openbare basisschool het Mozaïek stelt zich ten doel gesteld om taalachterstanden weg te werken. Aan het einde van de basisschoolleeftijd mag de taalvaardigheid geen bepalende factor meer zijn bij de keuze voor vervolgonderwijs. Op deze wijze kunnen kinderen een keuze maken die binnen de mogelijkheden van het kind ligt en die niet bepaald wordt door taalontwikkeling. Door het geven van kwalitatief zeer goed taalonderwijs, dat is aangepast aan de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen, geeft het Mozaïek de kinderen zo veel mogelijk kennis, vaardigheden, ervaringen en een juiste houding mee.

Uit analyse van toetsen en het volgen van de leerlingen bleek dat veel kinderen hun woordenschat wel vergrootten op het Mozaïek, maar dat er nog te weinig sprake was van een inhaalslag. Deze beperkte woordenschat heeft een grote invloed op de (taal)ontwikkeling van het kind, het (leren) lezen en daarmee ook op en het verwerven van kennis. Het woordenschatonderwijs vroeg dus om een nog meer planmatige aanpak waarbij de leerkracht in staat is, door het geven van een goede instructie, de woordenschat uit te breiden. Om hier in het aanbod meer richting aan te geven is er door de school gekozen voor de implementatie van de Woordenschatdidactiek  ‘Met woorden in de Weer‘.

Alle leerkrachten hebben deelgenomen aan een training en een implementatietraject. En in alle groepen van de school worden nu woordclusters specifiek aangeboden via deze methode. En dit heeft zijn vruchten afgeworpen, want het Mozaïek is eind 2008 nog uitroepen tot beste basisschool van Arnhem!


Bron: School aan zet
Geschreven op: maandag 16 februari 2009

%d bloggers liken dit: